Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Jätelainsäädäntö

Jätehuollon lainsäädännöllä on tavoitteena varmistaa luonnonvarojen kestävän käyttö, jätteiden haitattomuus terveydelle ja ympäristölle, toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Kunnan jätehuollon toimintaan vaikuttavat kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n asettamat lait ja direktiivi. Lainsäädännön lisäksi Suomi on sitoutunut kansainvälistä sekä kansallista jätehuoltoa koskeviin sopimuksiin: esim. Baselin sopimus vaarallisten jätteiden siirrosta ja Suomen ympäristöministeriön sekä Kaupan liiton Green Deal – muovikassisopimus.

Suomen lainsäädäntö noudattaa EU:n jätedirektiiviin kirjattuja jätehuollon perusperiaatteita sekä etusijajärjestystä (kuva).  Valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) kierrätystavoitteet tulevat EU:n kiertotalouspakettista. Perusperiaatteina ovat jätteiden ehkäisy, varovaisuus, läheisyys, omavaraisuus ja ”pilaaja maksaa” – periaatteet. Tuottajavastuu sisältyy näihin periaatteeseen. 

Tärkeimpiä kunnalliseen jätehuoltoon vaikuttavia lakeja ja asetuksia ovat jätelaki (2100/646), jäteasetus (2012/179), asetus kaatopaikoista (2013/331), asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (2014/518), ympäristönsuojelulaki (2000/86), ympäristönsuojeluasetus (2014/713), kuntalaki (2015/410) ja hallintolaki (2016/1397).

Ajantasaisen kansallisen lainsäädännön löydät täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ sekä kaikki jätelainsäädäntöön vaikuttavat määräykset löytyvät myös ympäristöministeriön sivuilta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto ja http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet. Euroopan parlamentin ajankohtaisia kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyviä uutisia löydät täältä: http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/kiertotalous

Jätehuoltomääräykset

Kaikkien kiinteistöjen, sekä vakituisten, että loma-asuntojen on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Lakeuden EKO:n toimialueella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (katso kohta ohjeet/jätesopimus)

Jätehuoltomääräykset ovat asukkaalle sekä alueella toimivalle jätealan yrittäjälle opas oikeaan toimintaan. Jätehuoltomääräyksien antaminen perustuu jätelakiin. Jätehuoltomääräyksissä on sekä sitovia velvoitteita, että suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat pääsääntöisesti vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet.

Määräykset koskevat mm. jätehuollon operatiivista järjestämistä; jätteiden keräystä, käsittelyä, kuljettamista sekä lajittelun järjestämistä. Määräyksissä voidaan antaa myös teknisiä vaatimuksia, esim. jäteastioille.  Jätemääräyksissä on useita asukasta/kiinteistöä velvoittavia toimintoja, esim. velvoite lajitella hyötyjätteet, velvoite kuljettaa isokokoiset jätteet ja vaaralliset jätteet jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätehuoltomääräyksistä löytyy myös yleisempiä määräyksiä, esim. toimet roskaantumisen ehkäisemiksi yleisötilaisuuksissa  LakeudenEko jäteohje 2019 uusittu.

Jätehuoltomääräykset, huom! pykälä 16 ei voimassa! Lakeuden-EKO-jatehuoltomaaraykset-paivitetty-26.8.2020

Jätetaksa

Jätetaksa täydentää kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.

Jätemaksu / käsittelymaksu

Jätemaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kuljetus-, keräys- ja käsittelykustannukset.  Alueellamme ei lähetetä omaa, erillistä jätemaksua, vaan kiinteistöt maksavat jätemaksun roska-astioiden tyhjentämisen yhteydessä. Jätekuljetus perii maksun lähettämässä jätelaskussa. Jätelasku koostuu jätteen kuljetus- ja käsittelymaksusta.  Jätteen kuljetusmaksu sisältää roska-astioiden tyhjennykset sekä kuljettamisen jätteiden käsittelypaikkoihin. Jätteen käsittelymaksulla sisältää vastaanottopaikassa jätteen käsittelyn sekä mm. kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräyksen ja käsittelyn.

Kotitaloudet kilpailuttavat itse jätteen kuljetuksensa ja tekevät sopimukset jätekuljetusyritysten kanssa. (Katso kohta jätehuoltosopimus Ohjeet sivulta)

Jätetaksa 1.1.2020 alkaen JÄTETAKSA 2020

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen JÄTETAKSA 2019